Podmínky užívání serveru iPoznani.cz

 1. Podmínky užívání serveru iPoznani.cz upravují obchodní, smluvní a jiné právní vztahy mezi osobami, které jsou definovány v čl. II. těchto podmínek, a které vznikají v souvislosti s využíváním služeb nabízených tímto serverem.

II. Definice pojmů

Server iPoznani.cz (dále jen Server) je webová služba, která je zaměřena na sebepoznání a osobní rozvoj.

 • Provozovatel Serveru je Julie Poláčková, IČ: 88149781(dále jen Provozovatel, viz kontakt).
 • Uživatelem služeb Serveru (dále jen Uživatel) je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serveru. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám.
 • Registrovaný uživatel je Uživatel Serveru, který má Uživatelský účet (vlastní profil) na Serveru.
 • Uživatel může, ale nemusí být registrovaným Uživatelem Serveru.
 • Uživatelský účet je mj. profil Uživatele, vedený pod uživatelským jménem a e-mailovou adresu Uživatele.
 • Data jsou veškeré údaje, které Uživatel vloží na Server. Data jsou například vyplněné položky v profilu, texty v profilu, příspěvky, komentáře, články, fotografie atd.

III. Provozovatel

 1. Provozovatel zajišťuje provoz služeb Serveru.
 2. Provozovatel zajišťuje zálohování Dat uložených na Serveru.
 3. Z důvodu charakteru služby může dojít k výpadku služby nebo ztrátě dat. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za tyto technické problémy.
 4. Provozovatel poskytuje Uživatelům prostor na Serveru pro vkládání Dat, které mohou využívat pro vlastní prezentaci. Uživatelé Serveru však nesmí vyzývat k nákupu jakéhokoliv zboží či služeb, ani k využití jakýchkoliv služeb bez svolení Provozovatele. Prostor je poskytován za účelem komunikace s dalšími Uživateli.
 5. Provozovatel kontroluje Data, která vložili Uživatelé.
 6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití Dat třetí osobou.
 7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nepravdivé informace uváděné ve článcích, příspěvcích a komentářích. Nenese odpovědnost ani za to, zda jsou poskytované informace (rady, tipy a osobní zkušenosti) funkční pro ostatní Uživatele serveru. Provozovatel nenese odpovědnost ani za výsledek případné terapie či sezení domluvené mezi odborníkem a Uživatelem Serveru.
 8. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za Data, která vložili Uživatelé.
 9. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které byly Uživateli způsobeny užíváním nebo nemožností užívat Server, nefunkčností části nebo celého Serveru.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit Data, která jsou v rozporu s těmito Podmínkami serveru.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo nevytvořit nebo zrušit uživatelský účet, pokud ze strany Uživatele dochází k porušení těchto Podmínek serveru, porušování zákonů České republiky nebo obtěžování ostatních uživatelů.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat, měnit a rušit služby a obsah Serveru.

IV. Uživatel

 1. Při využití služeb Serveru je Uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené Provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 2. Uživatel je povinen uvádět na Serveru vždy pravdivé údaje.
 3. Uživatel musí mít ke všem Datům autorská práva, nebo písemný souhlas držitele autorských práv. Fotografie, u kterých bude podezření na porušení autorského zákona nebo zákonů České republiky, budou vymazány.
 4. Uživatel nesmí vkládat fotografie obsahující reklamní texty a/nebo odkazy. Fotografie nesmí obsahovat zbraně, krev, násilí či nevhodná gesta. Nesmí mít erotický podtext a nesmí komunikovat pornografii, rasismus či nacismus.
 5. E-mailová adresa Registrovaného uživatele musí být po celou dobu užívání Serveru plně funkční.
 6. Registrovaný uživatel je povinen v případě komunikace s Provozovatelem využívat e-mailovou adresu, kterou má nastavenou u svého Uživatelského účtu.
 7. Každá osoba si může vytvořit maximálně jeden Uživatelský účet. Vytváření více Uživatelských účtů je zakázáno. Uživatel si nesmí vytvořit další Uživatelský účet ani v případě, kdy mu byl původní účet zrušen Provozovatelem.
 8. Uživatel nesmí rozesílat jakékoliv nevyžádané zprávy.
 9. Uživatel se nesmí vulgárně a nevhodně vyjadřovat na jakémkoliv místě Serveru.
 10. Uživatel souhlasí s přidáním loga Serveru do fotografií, případně dalšími úpravami (například změna velikosti, otočení, přidání textu atd.).
 11. Uživatel souhlasí s použitím Dat při prezentacích a na akcích pořádaných Serverem.
 12. Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakoukoli část Serveru nebo jakékoli informace, produkty nebo služby získané z tohoto Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
 13. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.
 14. Uživatel nesmí využívat Data, informace a služby Serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele.
 15. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.
 16. Uživatel nesmí využívat služeb serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím Serveru.
 17. Uživatel nesmí jakkoliv poškozovat dobré jméno a pověst Serveru nebo Provozovatele.
 18. Uživatel nesmí šířit o ostatních Uživatelích jakékoliv osobní informace, které by mohly poškodit jejich osobu.
 19. Uživatel zodpovídá za škodu, kterou svým konáním způsobí Serveru, Provozovateli nebo jiným Uživatelům.
 20. Pokud se Uživatel rozhodne ukončit užívání služeb Serveru, má možnost Uživatelský účet zrušit. Účet bude deaktivován během 60 dnů od podání žádosti.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Provozovatel Serveru z důvodu provozu vybraných služeb Serveru shromažďuje sesouhlasem Registrovaných uživatelů osobní údaje, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel registrací na Serveru a využíváním služeb Serveru souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto údajů dle zmíněného zákona.
 2. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu Provozovatele.
 3. Uživatel bere na vědomí, že veškerá Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server, mohou být použita třetí osobou (tedy zobrazena dalším Uživatelům). Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 4. Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv na e-mailovou adresu, kterou má nastavenou u svého Uživatelského účtu. Tyto odesílané e-maily mohou mít informativní nebo reklamní charakter. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail: nezasilat@ipoznani.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Správce zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo ke zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze. Správce odstraní vždy pouze konkrétní e-mail, ne celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.
 5. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Provozovatele k příspěvkům nenáleží Uživateli úplata. Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas Serveru, který Provozovatel vyhradil pro tento příspěvek a pomocí něhož mohou ostatní uživatele Internetu příspěvek shlédnout, hodnotit a dále s ním pracovat.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 2. Podmínky serveru jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění na Serveru.
 3. Užíváním služeb Serveru vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuálními Podmínkami serveru.
 4. Podmínky serveru mohou být kdykoli měněny a je v zájmu Uživatele, aby tyto změny sledoval. V případě, že Uživatel s Podmínkami serveru nesouhlasí, nesmí Server používat.
 5. Právní vztahy neupravené v Podmínkách serveru se řídí platnými zákony České republiky.

Podmínky jsou platné od 14. 8. 2015